PREDAJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL PROSTREDNÍCTVOM ŽIVÝCH AUKCIÍ

Darte Aukčná spoločnosť, s.r.o. poriada ročne spravidla dve živé aukcie historických a superšportových vozidiel. Záväzný termínovník aukcií záujemcovia nájdu v aukčných katalógoch a na webovej stránke www.dartesro.sk. Uzávierka katalógu každej aukcie je dva týždne pred jej konaním.

V prípade záujmu o zaradenie Vášho motorového vozidla do aukcie je potrebné v prvom kroku vyplniť formulár – Registrácia vozidla do aukcie a tento následne odoslať emailom na adresu dartesro@dartesro.sk alebo poštou na adresu našej aukčnej spoločnosti. Registrácia je nezáväzná pre obe strany a je len akýmsi úvodným krokom k posúdeniu vhodnosti zaradenia motorového vozidla do aukcie.

Do aukcií neprijímame všetko - zvažujeme atraktivitu, celkový stav a pravosť dokladov o nadobudnutí motorového vozidla, ako aj predajnosť každého ponúkaného motorového vozidla. Ešte náročnejšie kritériá sú pri aukciách súčasných motorových vozidiel, kde je najvýznamnejším kritériom atraktivita a výnimočnosť daného motorového vozidla.

V prípade vhodnosti zaradenia Vášho motorového vozidla do aukcie, Vás bude naša aukčná spoločnosť kontaktovať za účelom dohodnutia bližších podmienok zaradenia motorového vozidla do aukcie a podpisu súvisiacich dokumentov.

Motorové vozidlo je zaradené do aukcie až na základe podpisu Sprostredkovateľskej zmluvy medzi vlastníkom motorového vozidla a aukčnou spoločnosťou Darte. Predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy sú všetky náležitosti vzťahujúce sa na predaj motorového vozidla prostredníctvom aukcií aukčnej spoločnosti (dohoda o vyvolávacej cene, provízia aukčnej spoločnosti, možnosti poaukčného predaja atd.) a jej návrh bude majiteľovi motorového vozidla zaslaný po kladnom posúdení vhodnosti zaradenia motorového vozidla do aukcie na základe doručenej registrácie. Majiteľovi vozidla nie je účtovaný žiaden registračný poplatok za prijatie vozidla do aukcie.

Predaukčná prehliadka
Aukčná spoločnosť usporiada pred konaním aukcie predaukčnú prehliadku ponúkaných motorových vozidiel v priestoroch konania aukcie v termínoch uvedených v aukčnom katalógu a na webovej stránke www.dartesro.sk . Po podpise Sprostredovateľskej zmluvy bude majiteľ motorového vozidla požiadaný, aby v presne stanovenom termíne pristavil motorové vozidlo na miesto konania predaukčnej prehliadky a umožnil tak registrovaným účastníkom aukcie prehliadku ponúkaného motorového vozidla.

Aukcia
Vstup na aukciu je povolený len registrovaným účastníkom aukcie prípadne osobám, ktoré tvoria ich doprovod, počet účastníkov aukcie je limitovaný kapacitou priestorov, v ktorých sa aukcia koná. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vstup na aukciu ktorejkoľvek osobe podľa vlastného uváženia ak by táto osoba narúšala alebo potenciálne mohla narušiť priebeh aukcie.

Účastníci aukcie a návštevníci aukcie nesmú bez súhlasu aukčnej spoločnosti vyhotovovať obrazové, obrazovo-zvukové a zvukové záznamy priebehu aukcie a sú povinní rešpektovať všetky opatrenia a pokyny aukčnej spoločnosti.

Aukčná spoločnosť umožní účastníkom a návštevníkom aukcie vstup do priestorov, v ktorých sa bude aukcia uskutočňovať najneskôr 30 minút pred jej začiatkom.

Priebeh aukcie
Aukcia sa otvára vyvolaním, ktoré obsahuje označenie motorového vozidla pozostávajúce z jeho katalógového čísla, názvu motorového vozidla, ročníku výroby a vyvolávacej ceny.

Po vyvolaní motorového vozidla môžu registrovaní účastníci aukcie zvýšiť vyvolávaciu cenu o najnižšie prihodenie viditeľným zdvihnutím prideleného aukčného čísla. Aukcia konkrétneho motorového vozidla sa koná pokiaľ účastníci aukcie robia vyššie podania. V takom prípade sa pripočítava prihodenie k poslednému najvyššiemu podaniu k cene draženého motorového vozidla. Účastník aukcie, ktorý urobí ako posledný najvyššie podanie bude oprávnený a zároveň povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorou nadobudne motorové vozidlo do svojho vlastníctva. Kúpna zmluva bude s úspešným účastníkom aukcie podpísaná obratom po skončení aukcie, pričom úspešný účastník aukcie bude povinný zaplatiť ním urobené najvyššie podanie bezodkladne po skončení aukcie. Podrobnejšie priebeh aukcie a pravidlá navyšovania podania upravujú Všeobecné podmienky DARTE.

Poaukčný predaj
V prípade, že motorové vozidlo ostane po aukcii nevydražené je možné dohodnúť si v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy aj možnosť poaukčného predaja, kedy má aukčná spoločnosť právo ponúkať motorové vozidlo za vyvolávaciu cenu aj mimo prebiehajúcich aukcií.

Prechod vlastníckeho práva, odovzdanie motorového vozidla úspešnému účastníkovi aukcie ako aj všetky ostatné podmienky aukcie sú podrobnejšie upravené vo Všeobecných podmienkach DARTE.