Objednávka zastupovania na dražbe

V prípade neprítomnosti na aukcii môžete požiadať Aukčnú spoločnosť DARTE aby Vás zastupovala na dražbe.

 1. Na aukcií DARTE môžete v priebehu aukcie dražiť online telefonicky ,alebo si objednať naše zastupovanie. Podrobnosti si dohodnite na tel. 0905 356 921.
  K telefonickej dražbe je potrebné splniť nasledovné:

 2. Objednávateľ určí prostredníctvom katalógového čísla predmet, ktorý chce telefonicky dražiť
  / vyplní to v priloženej tabuľke a odošle /.

 3. Objednávateľ uvedie telefónne číslo, na ktoré ho DARTE pripojí v čase draženia ním určených položiek katalógu.

 4. Objednávateľ zároveň akceptuje, že účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia je podmienená zložením zálohy. Zálohu vo výške 20% vyvolávacej ceny určeného diela musí dražiteľ zložiť v predstihu na účet , resp. si dohodnúť kredit na uvedenom tel. č ísle 0905 356 921.

  V prípade neúspešného draženia DARTE zálohu objednávateľovi obratom vráti.

 5. Objednávateľ určí v tabuľke aj limit ceny, ktorú je ochotný akceptovať na dražbe vybraného diela, aby v prípade prerušenia telefonického spojenia, resp. nepripojenia sa k objednávateľovi, dražila vybrané diela DARTE v jeho zastúpení.

 6. Ak sa objednávateľ oneskorí s uhradením celkovej finančnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 kalendárnych dní, záloha prepadá v prospech aukčnej spoločnosti DARTE ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

Obedjnávkový formulár