Dražobný poriadok

 

Prevádzkovateľ DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., so sídlom Hlavná 333, 094 22 Nižný Hrušov, IČO :  IČO: 36844004 , DIČ: 2022456216 , IČ DPH: SK2022456216 , číslo účtu: 2620019350 / 1100 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov , oddiel s.r.o., vložka č. 19196/P (ďalej len “DARTE”) usporadúva na základe návrhu vlastníkov umeleckých diel a starožitnosti verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“, ktorá sa uskutočňuje väčšinou na adrese sídla aukčnej spoločnosti ) , sprostredkuje mimo aukčný predaj a on-line aukcie.

 

I. ÚČASTNÍK DRAŽBY - DRAŽITEĽ

 1.  Dražiteľom môže byť každá fyzická osoba staršia než 18 rokov, ktorá je spôsobilá k právnym úkonom . Dražiteľom diela  nesmie byť osoba, ktorá je majiteľom diela. DARTE si vyhradzuje právo na zamedzenie dražby osobe, ktorá nespĺňa podmienky dražby.

 2. Pred každou aukciou Aukčná spoločnosť zisťuje totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť. Každý dražiteľ podpíše „ Prehlásenie majiteľa dražobného čísla “, v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle dražobného poriadku . Každý dražiteľ, ktorý prevezme dražobné číslo, resp. sa iným spôsobom zapojí do dražby, týmto súčasne prehlasuje, že bude dodržiavať dražobný poriadok, je s ním ako dražiteľ stotožnený a súhlasí s jeho obsahom.

 3. V zmysle zákona o č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu je každý vydražiteľ, spadajúci do nášho Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, identifikovaný našou spoločnosťou. 
 4. Možnosť dražiť online je každému novo-zaregistrovanému dražiteľovi umožnená až po telefonickom overení dražiteľa pracovníkmi Darte. Preto žiadame nových dražiteľov, aby svoje prihodenie vykonali v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť ich registrácia telefonicky overená a ich prihodenie, ktoré uskutočnili ešte ako neoverený dražiteľ a systém ho zaevidoval bolo akceptované a mohli sa ďalej zúčastniť aukcie.
II. AUKCIA
 1. Aukcia je verejná, vstup je podmienený splnením podmienok aukčnej spoločnosti DARTE pred vstupom do aukčnej siene. Na aukciu nesmú byť vpustené osoby pod vplyvom alkoholu či porušujúce pravidlá slušného správania. Aukčná spoločnosť DARTE má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov či na dražbu akejkoľvek osobe.
 2. Päť dní pred konaním aukcie umožní aukčná spoločnosť DARTE prehliadku vecí zaradených do aukcie. Tieto je možné v tomto prípade pozrieť v galérii Darte. V deň konania dražby priamo v aukčnej sále.
 3. Po dobu výstavy a počas vlastnej aukcie nie je dovolené súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštevníkmi a bez súhlasu aukčnej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom obrazovo zachytávať (napr. filmovať či fotografovať) veci vystavené či dražené a účastníkov aukcie. Po dobu výstavy sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu vystavených či dražených vecí.
III. PRIEBEH AUKCIE
 1. Kto sa preukáže vstupenkou na aukciu vo forme katalógu, má nárok vyzdvihnúť si dražobné číslo. To je vydané dražiteľovi bezplatne.
IV. NAVYŠOVANIE V AUKCIÁCH VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ
 1. Za navyšovanie ceny ponúkanej veci do dražby sa považuje fakt, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku (navýšenie), V tomto prípade musí dražiteľ viditeľne zdvihnúť dražobné číslo. Pri viacerých takýchto prípadoch počíta osoba konajúca aukciu (licitátor) navýšenia narastajúcim spôsobom.

 2.  Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci (pri cene draženého predmetu):

 3.  Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny.

  AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
  do 100 EUR 10 EUR
  do 300 EUR 20 EUR
  do 1 500 EUR 50 EUR
  do 3 000 EUR 100 EUR
  do 15 000 EUR 200 EUR
  do 30 000 EUR 1000 EUR
  do 150 000 EUR 2 000 EUR
  od 150 000 EUR 3 000 EUR

 

 

V. KOMBINOVANÁ DRAŽBA (ONLINE AUKCIA ukončená ŽIVOU AUKCIOU)

Aukčná spoločnosť sa môže rozhodnúť usporiadať aukciu v kombinácii formátu „online aukcie“ a „živej aukcie“ – teda v elektronickej a na ňu nadväzujúcej živej forme aukcie. V takom prípade sa postupuje v nasledovných krokoch:
 

 1. Aukčný dom zverejní ponuku dražených diel v elektronickej podobe v sekcii Aukčného katalógu s možnosťou dražiť online na svojej webovskej stránke v predstihu pred dátumom konania živej aukcie.

 2. Diela sú v stanovenom termíne sprístupnené na vyššie uvedenej platforme s možnosťou dražiť do presne stanoveného termínu, kedy sa online dražba ukončí.

 3. Dražby uskutočnené v online časti aukcie sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za konečné ceny diel.

 4. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako vyvolávacia cena pre živú časť aukcie.

 5. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online časti aukcie, a je následne predložené na živej časti aukcie a nie je o neho v sále záujem, vydražiteľom diela sa stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.

 6. Kombinovaná aukcia je ukončená v živej časti pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky

 

VI. VYDRAŽITEĽ
 1. Ak sa navyšovanie zo strany dražiteľov ukončilo a ani po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie (cenu dosiahnutú posledným prihodením - dražobnú cenu) a priklepne vec dražiteľovi. Komu je priklepnuté posledné navýšenie, ten je vydražiteľom.
 2.  Vydražiteľom sa stáva dražiteľ, ktorému je dražený predmet priklepnutý a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne od rozhodnutia dražobníka (majiteľa aukčnej siene).
 3.  Vlastnícke právo a právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po zaplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. Celkovou finančnou čiastkou za dielo sa pre účely aukčnej spoločnosti DARTE rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a aukčnej provízie.
 4. V zmysle zákona 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , je každý vydražiteľ prípadného predmetu kultúrnej hodnoty sám zodpovedný za dodržanie citovaného colného zákona a je povinný v takom prípade požiadať o oficiálne povolenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty. (viď. zákon 207/2009)
VII. PODLIMITNÁ DRAŽBA
 1. DARTE si vyhradzuje právo dodatočného zníženia vyvolávacej ceny diela v prípade, že o dielo nie je záujem minimálne za vyvolávaciu cenu. Ponuku na zníženie vyvolávacej ceny musí oznámiť dražiteľ viditeľným resp. počuteľným spôsobom, čo v reáli znamená, že zdvihne dražobné číslo otočené dolu hlavou.
 2.  Realizácia predaja diela (umeleckého predmetu) za nižšiu cenu, než je jeho vyvolávacia cena uvedená v aukčnom katalógu je však podmienená dodatočným písomným súhlasom jeho majiteľa.
 3. Vyvolávacia cena môže byť znížená maximálne do 20 %. Túto cenu určí licitátor.
 4. Podlimitne môžu byť dražené len tie položky katalógu, ktorých vyvolávacia cena presahuje 400 EUR.
 5. Podlimitná dražba je považovaná za podmienečnú a dielo môže byť opätovne obchodované minimálne za vyvolávaciu cenu ak počas konania dražby (najneskôr však pred predložením poslednej položky dražby) podá ktorýkoľvek dražiteľ návrh na opätovné draženie podlimitne vydraženej položky od jej vyvolávacej ceny.
VIII. SPÔSOB PLATBY
 1. Spravidla sa aukcia koná bez prestávok. Vydražiteľ, ktorý dražil osobne, musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie v hotovosti v priebehu najbližšej prestávky. Po skončení aukcie musí vydražiteľ, ak dražil osobne v poslednej časti aukcie, kúpnu cenu zaplatiť po priklepnutí poslednej veci, pokiaľ pred konaním dražby nedohodol s aukčnou spoločnosťou DARTE poskytnutie kreditu. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.
 2. Aukčná spoločnosť DARTE môže dať vydražiteľovi súhlas na kredit, ktorý je podmienený zaplatením zálohy za vydražené predmety, a to v minimálnej výške 20% celkovej finančnej čiastky za dielo. Aukčná spoločnosť DARTE je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že vydražiteľ sa oneskoril s uhradením celkovej finančnej čiastky za dielo (vrátane aukčnej provízie) viac než 14 kalendárnych dní. V tomto prípade 20% celkovej finančnej čiastky za dielo prepadá v prospech aukčnej spoločnosti ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.
 3. Všetci čestní členovia „V I P DARTE“ majú tento kredit pridelený automaticky.
IX. DRAŽOBNÁ CENA
 1. Dosiahnutá dražobná cena (posledné priklepnuté navýšenie) je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá DARTE vydražiteľovi písomné potvrdenie (pokladničný doklad). Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa zvláštnu aukčnú províziu 15% dražobnej ceny. Potvrdenie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej zmluvy.
 2. Po zaplatení kúpnej ceny a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané.
 3. Aukčná spoločnosť DARTE vydáva dražiteľovi na požiadanie zvláštne písomné potvrdenie o nadobudnutí diela v aukcii. Toto osvedčenie obsahuje číslo diela, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo vydražilo, stručný popis diela, počet kusov (ak ide o súbor), u vecí z drahých kovov rýdzosť a hmotnosť v gramoch (pri briliantoch v karátoch), kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku a podpis oprávneného pracovníka.
 4. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje iba ich vonkajšie (zmyslovo vnímateľné) vlastnosti, nie ich pôvod. Tovar vydražený na základe plnej moci udelenej spoločnosti možno reklamovať najneskôr pri prevzatí.
 5. Rozhodovanie vo všetky sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražobnom poriadku je v plnej kompetencii aukčnej siene, resp. vedúceho dražby.
 6. Ak vydražiteľ v lehote do 14 kalendárnych dní nezaplatí dražobnú cenu, je aukčná spoločnosť oprávnená uplatniť si voči vydražiteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny draženého diela (t.j. zo sumy najvyššieho podania na základe, ktorého bol vydražiteľovi udelený príklep). Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo aukčnej spoločnosti na náhradu škody, pozostávajúcej najmä z ušlého zisku a aukčnej provízie.
X. ÚČASŤ NA AUKCII NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI
 1. Aukčná spoločnosť DARTE môže na aukcii zastupovať ktoréhokoľvek dražiteľa, pokiaľ ju tento požiada o zastupovanie v dražení ktorejkoľvek veci zaradenej do aukcie aj bez jeho osobnej prítomnosti na aukcii, ak splní tieto podmienky :

  • vyhotoví písomnú plnú moc na obstarávateľa / DARTE /,alebo ústnu plnú moc za prítomnosti dvoch svedkov / k zastupovaniu na aukcii s dátumom, podpisom a adresou bydliska,
  • určí diela, ktoré má obstarávateľ za neho dražiť,
  • určí limit, po ktorý má obstarávateľ prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.
 2. Plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred jej konaním s tým, že účasť na aukcii na základe plnej moci je podmienená zložením zálohy. Zálohu vo výške 20 % vyvolávacej ceny diela musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci. Ak sa vydražiteľ oneskorí s uhradením celkovej finančnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 kalendárnych dní, záloha 20% prepadá v prospech aukčnej spoločnosti DARTE ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.
   
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Všetky veci zaradené do dražby sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani aukčná spoločnosť DARTE a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentičnosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec záruku.
 2. DARTE pri preberaní vecí do aukcie uzatvára s majiteľmi zmluvu, v ktorej prehlasujú, že ponúkané diela nie sú falzifikátmi, resp. ponesú náklady spojené s vrátením diela.
 3. Platba majiteľom vydražených vecí sa prevádza do 30 dní po ukončení aukcie.
 4. Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražiteľ predloží aukčnej spoločnosti DARTE písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie o tom, že vydražená vec je falzifikát alebo vykazuje vady v texte či ilustrácii a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzala v dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, odstúpi aukčná spoločnosť DARTE od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať vrátenie peňazí, t. j. v prípade, keď:
  • vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť,
  • dielo je súčasťou súboru,
  • predmetná chyba , resp .sekundárny zásah či potreba reštaurovania, je v katalógu uvedená.
 5. Vec je oprávnený reklamovať len a výlučne vydražiteľ, a to maximálne do výšky čiastky za túto vec vyplatenej. Po uplynutí garančnej doby 30 dní od uskutočnenia aukcie, resp. od vydraženia diela, je aukčná spoločnosť - ako sprostredkovateľ predaja medzi predávajúcim a kupujúcim, povinná z prijatej sumy od vydražiteľa diela uhradiť majiteľovi diela, resp. klientovi predávajúcemu dielo cez aukčnú spoločnosť, celú zazmluvnenú finančnú čiastku. Po uplynutí garančnej doby 30 dní a vyplatení majiteľa diela aukčnou spoločnosťou DARTE, zaniká nárok tak dražiteľovi diela , resp. novému majiteľovi diela, ako aj predávajúcemu dielo, resp. bývalému majiteľovi diela , na akékoľvek dodatočné požiadavky a zmeny zo strany aukčnej spoločnosti DARTE vo vzťahu k uskutočnenej obchodnej transakcii.
 6. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny či odhadovanej vydražovacej ceny vyjadrujú iba názor aukčnej spoločnosti DARTE, ktorá si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať s akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani aukčná spoločnosť DARTE, ani jej zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.
 7. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku sa taktiež riadi. Všetky ustanovenia dražobného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom vydania katalógu.

 

 

Pravidlá on-line aukcie

1.

 

Organizátorom online aukcie je DARTE AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, s r o, Nižný Hrušov 333, IČO: 36 844 004, DIČ: 2022456216 , IČ DPH: SK2022456216 zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19 196/P.

2.

 

Obhliadka dražených predmetov je možná v sídle Darte, Nižný Hrušov 333.
Prevádzkovateľ určuje všetky parametre aukcie: vyvolávaciu cenu, t.j. čiastku, na ktorej začína prihadzovanie, ako aj začiatok a dĺžku aukcie.

3.

 

V priebehu aukcie je kupujúci identifikovaný jedine číslom, ktoré mu systém pridelí po jeho registrácii. Žiadne iné údaje, ktoré by kupujúceho identifikovali, nie sú v priebehu aukcie zverejnené. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

4.

 

Počas doby, kedy je predmet v aukcii, môže ktorýkoľvek registrovaný užívateľ prihodiť, teda vyjadriť súhlas s nákupom za príslušnú cenu. Potvrdením tlačidla  „Odoslať ponuku“ má účinok akceptácia návrhu kúpnej zmluvy.
 

5.   NAVYŠOVANIE V AUKCIÁCH VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ

 

 

Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela čiastku tvoriacu minimálnu ponuku podľa tabuľky prihodení:

AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
do 100 EUR 10 EUR
do 300 EUR 20 EUR
do 1 500 EUR 50 EUR
do 3 000 EUR 100 EUR
do 15 000 EUR 200 EUR
do 30 000 EUR 1000 EUR
do 150 000 EUR 2 000 EUR
od 150 000 EUR 3 000 EUR
     

6.

 

Ak je počas posledných 5 minút dražby uskutočnené prihodenie, plánovaný čas ukončenia dražby je predĺžený o 5 minút. Čas ukončenia dražby je predĺžovaný dovtedy, pokiaľ sú uskutočňované prihodenia . 

7.

 

V okamžiku ukončenia aukcie sa stáva vydražiteľom ten dražiteľ, ktorý potvrdil najvyššie prihodenie. Vydražiteľ hradí prevádzkovateľovi aukčnú províziu +15 % ku konečnej cene vydraženého predmetu. 

8.

 

Niektorým dielam určili ich majitelia cenový limit predaja, po dosiahnutí ktorého je dielo automaticky predané dražiteľovi pred  oficiálnym ukončením priebehu dražby. 

9.

 

Niektorým dielam určili ich majitelia minimálny limit predaja. Pokiaľ výška limitu v dražbe nebude dosiahnutá, dielo sa vráti majiteľovi. 

10.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v mimoriadnej situácii aukciu prerušiť, ukončiť alebo vyradiť predmet z aukcie. 

11.

 

Možnosť dražiť je každému novo-zaregistrovanému dražiteľovi umožnená až po telefonickom overení dražiteľa pracovníkmi Darte. Preto žiadame nových dražiteľov, aby svoje prihodenie vykonali v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť ich registrácia telefonicky overená a ich prihodenie, ktoré uskutočnili ešte ako neoverený dražiteľ a systém ho zaevidoval bolo akceptované a mohli sa ďalej zúčastniť aukcie.

 

Podmienky pre účasť:

Vyplnený formulár registrácia dražiteľa

Spôsob platby za predmety:

 1. prevodom na účet
 2. v hotovosti v sídle firmy.

Informácie o účte:

Názov banky:

Tatra banka, a.s.

Názov konta:

Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.

Číslo konta:

2620019350 / 1100

Variabilný symbol:

Vaše osobné číslo (ID)

Detail platby:

meno autora, resp. číslo položky

IBAN CODE:

SK6711000000002620019350

SWIFT CODE:

TATRSKBX

Vydražiteľov budú kontaktovať naši zamestnanci emailom do 2 pracovných dní od ukončenia dražby aby s nimi dohodli formu úhrady a doručenia vydražených diel.
Platba musí byť uskutočnená najneskôr do 10 dní od dňa predaja!
Zakúpené predmety budú vydané hneď po zaplatení.
Kupujúci dostane "potvrdenie o zaplatení ".
Možnosť zaslania diel na miesto určenia kuriérom. 

Vzhľadom na zvýšenie cien baliacich materiálov ako aj prepravy kurérskych spoločností sa od roku 2023 cena za zaslanie diela kuriérom upravuje na sumu 20 eur za každý nadrozmerný balík (nad 60 x 60 x 10 cm).

Diela, ktoré sú rámované pod sklom, pri odosielaní a balení buď majú sklo vyrámované, alebo prelepené lepiacou páskou, aby nedošlo k prasknutiu skla. 

 

Tento Dražobný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1. Januára 2005 na dobu neurčitú.

Dr. Jaroslav Krajňák , konateľ spoločnosti.