meno: heslo:
zabudnuté hesloRegistrácia

Menu

E-mail novinky

Zadajte email pre dostávanie noviniek Aukčného domu

Novinky

Konzultácie ponúkaných diel poskytujeme na tel. 0905 356 921.

Prijímame a vykupujeme kvalitné výtvarné diela – obrazy, kresby, plastiky, grafiky a starožitnosti do našich pravidelných aukcií. Informácie a poradenstvo : 0905 356 921

Anketa

počet hlasov:

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z dražobného poriadku a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Zákazník svojou registráciou, alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.

 

1. Všeobecné podmienky
• Prevádzkovateľ DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., so sídlom Hlavná 333, 094 22 Nižný Hrušov, IČO :  36844004 , (ďalej len “DARTE”) usporadúva na základe návrhu vlastníkov umeleckých diel a starožitnosti verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“, ktorá sa uskutočňuje väčšinou na adrese sídla aukčnej spoločnosti ) , sprostredkuje mimo aukčný predaj cez internet a on-line aukcie. Pri tomto obchodnom vzťahu DARTE zaručuje svojim klientom , že osobné údaje, poskytnuté prostredníctvom internetovej stránky www.dartesro.sk, písomnou formou v dokumentačnej agende DARTE, či zaznamenané iným spôsobom, nebudú zneužité.
• Osobné údaje a kontaktné informácie užívateľa a zákazníka internetovej stránky (ďalej len „užívateľ“) nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo pokiaľ k tomu užívateľ sám neudelí súhlas (ako je ďalej uvedené nižšie).
• DARTE  neposiela užívateľom žiadnu spamovú poštu alebo nevyžiadané emaily, s výnimkou dôležitých obchodných emailov alebo komunikácie, ku ktorej udelil užívateľ súhlas.
• Registrovaní užívatelia môžu jednoducho a rýchlo zrušiť prijímanie emailov od DARTE poslaním žiadosti na emailovú adresu dartesro@dartesro.sk


2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť DARTE  si váži súkromie všetkých užívateľov. Akékoľvek internetové aktivity spoločnosti DARTE sú v súlade s príslušnou európskou legislatívou a legislatívou Slovenskej republiky. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť DARTE  zhromažďuje o  užívateľoch, ktorí navštívia jej internetovú stránku. Spoločnosť DARTE spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zhromažďovanie údajov sa vykonáva v mene spoločnosti DARTE, ktorá je „prevádzkovateľom“ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

3.Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov
Všetci užívatelia môžu navštíviť internetovú stránku spoločnosti DARTE bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov (osobnými údajmi sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu). Niekedy však môže neposkytnutie minimálneho potrebného množstva údajov vyžadovaných v príslušných poliach pre vloženie údajov a iných častiach príslušnej internetovej stránky znamenať, že spoločnosť DARTE nebude schopná poskytnúť užívateľovi určité služby alebo produkty, vrátane predajných služieb. V prípade, že užívateľ uskutoční nákup prostredníctvom internetovej stránky DARTE  alebo cez telefón, vstupuje užívateľ do zmluvného vzťahu so spoločnosťou DARTE. V čase realizácie transakcie je užívateľ požiadaný o poskytnutie potrebných osobných údajov. Pre naplnenie užívateľových požiadaviek a pre špecifické účely objednávky alebo pre iné účely uvedené nižšie, môže spoločnosť DARTE  zhromažďovať o užívateľoch nasledujúce údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu, poštovú adresu, číslo telefónu a mobilného telefónu). DARTE tiež zaznamenáva informácie týkajúce sa nákupov uskutočnených užívateľmi na aukciách, alebo v mimo aukčnom predaji.
Dobrovoľnou registráciou na internetových stránkach DARTE , alebo objednaním produktu od DARTE, užívateľ súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Obchodných podmienok spoločnosti DARTE so spracovaním svojich osobných údajov informačným systémom spoločnosti DARTE, ako manuálnymi, tak i automatickými prostriedkami v rozsahu a pre účely uvedené nižšie ( ktoré sú ďalej špecifikované vo formulári pre udelenie súhlasu v rámci registrácie užívateľov na internetovej stránke DARTE, alebo pri objednávaní produktov od DARTE). Pokiaľ s týmto užívateľ nesúhlasí, má právo nepoužívať túto internetovú stránku a neposkytovať spoločnosti DARTE svoje osobné údaje.
DARTE má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti spoločnosti DARTE vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosťou DARTE formou registrácie na jej webovej stránke je dobrovoľné a užívateľ má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu spoločnosti DARTE , alebo emailom na emailovú adresu dartesro@dartesro.sk. Práva užívateľov/zákazníkov a klientov DARTE súvisiace so spracovaním ich osobných údajov sú všeobecne vymedzené v Zákone o ochrane osobných údajov a zahŕňajú, okrem iného, právo na vyžiadanie si opravy údajov alebo vymazanie údajov z informačného systému spoločnosti DARTE.

 4. Ďalšie metódy zhromažďovania osobných údajov
Okrem zhromažďovania údajov prostredníctvom internetovej stránky, môže byť užívateľ požiadaný o poskytnutie osobných údajov v rámci písomnej korešpondencie ( zmluvy o sprostredkovaní predaja tovaru, vyhotovenie faktúr kupujúcim ) alebo telefonických rozhovorov so spoločnosťou DARTE, pri objednávke alebo vyžiadaní si služieb užívateľom, pri registrácii zakúpeného produktu na účely popredajných služieb, pri registrácii účasti na on-line aukcii, alebo pri akejkoľvek obchodnej ponuke, v rámci online chatovania a pod... V takom prípade bude užívateľ osobitne požiadaný o poskytnutie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosťou DARTE.

5. Účel spracovania údajov
Medzi hlavné účely spracovania osobných údajov spoločnosťou DARTE patria:
Vykonávanie úkonov potrebných pre akúkoľvek predajnú alebo obchodnú transakciu, vrátane overenia si, či platba nebola vykonaná podvodným spôsobom, odoslania užívateľovej objednávky tovaru, umožnenia užívateľovi profitovať z akejkoľvek špeciálnej ponuky alebo obchodnej akcie; poskytovanie služieb zákazníkom, vrátane služieb spojených s obchodnými aktivitami spoločnosti DARTE, požiadania užívateľa o názor na produkty a služby spoločnosti DARTE, vykonávania produktových prieskumov, zabezpečovania a spracovania užívateľského vyhľadávania a žiadostí o informácie o spoločnosti DARTE, poskytovania najnovších informácií o produktoch a službách spoločnosti DARTE užívateľovi, zlepšovania produktov a služieb spoločnosti DARTE pre užívateľa.

 6. Používanie a poskytovanie osobných údajov
Spoločnosť DARTE používa poskytnuté osobné údaje výlučne na účely spojené s jej vyššie opísanými obchodnými činnosťami. Zamestnanci spoločnosti DARTE sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť údajov poskytnutých užívateľmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7. Poskytovanie údajov
Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím subjektom v záujme umožnenia plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je samotný užívateľ alebo na ďalšie účely uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov, alebo na zabezpečenie všetkých výhod, ktoré užívateľ môže získať z príslušných špeciálnych ponúk a reklamno-obchodných akcií. Spoločnosť DARTE využíva služby iných spoločností na doručovanie zásielok. Tieto spoločnosti majú prístup k osobným údajom potrebným na vykonávanie týchto funkcií, ale nemôžu ich používať na žiadne iné účely a sú povinné spracovávať údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Dobrovoľnou registráciou na internetovej stránke spoločnosti DARTE alebo objednávkou produktu od spoločnosti DARTE súhlasíte s tým, že spoločnosť DARTE si splni svoje oznamovacie povinnosti v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov zverejnením príslušných oznámení na jej internetovej stránke.
Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím stranám v prípadoch, keď to DARTE bude považovať za potrebné pre účely zabránenia podvodu, pre splnenie svojich zákonných povinností, na zabezpečenie alebo na obranu právnych nárokov spoločnosti DARTE alebo spoločností spriaznených s DARTE

8. Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)
Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti DARTE sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú niektoré informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na internetovej stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na získanie spätnej väzby na zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti stránky spoločnosti DARTE. Užívateľské údaje sa ďalej nespracovávajú a ani sa neodovzdávajú tretím stranám, pokiaľ na to nedá užívateľ súhlas.

9. Bezpečnosť
Spoločnosť DARTE si kladie za úlohu chrániť a administrovať osobné údaje všetkých užívateľov jej internetovej stránky v súlade s normami Európskej únie a Zákonom o ochrane osobných údajov v Slovenskej republike. Spoločnosť DARTE prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane Zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na spracovávanie údajov, aby ochránila uchovávané osobné údaje užívateľov pred neúmyselným alebo nezákonným zničením alebo neúmyselnou stratou, nezákonnou manipuláciou, nepovoleným zverejnením alebo prístupom a pred všetkými ďalšími nezákonnými formami spracovania.

10. Osoby mladšie ako 18 rokov
Spoločnosť DARTE dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné údaje spoločnosti DARTE prostredníctvom jej internetovej stránky bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť DARTE nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

11. Odkazy na iné internetové stránky
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na domovskú stránku www.dartesro.sk ako aj stránky www.eantik.sk, a www.artconsulting.sk , ktoré spravuje spoločnosť DARTE. Niektoré stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov/ďalšie subjekty v rámci alebo mimo spoločnosti DARTE. Pri opustení internetovej stránky DARTE  sa užívateľom odporúča postupovať opatrne a prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá zhromažďuje osobne údaje. Spoločnosť DARTE nekontroluje všetky informácie obsiahnuté na stránkach, na ktoré odkazuje, ani ich zásady ochrany osobných údajov a nezodpovedá za ich obsah a nimi ponúkaný tovar a služby. Používanie týchto odkazových internetových stránok podlieha ich osobitným podmienkam a pravidlám používania.

12. Právo na informácie a zrušenie odoberania newsletterov (reklamných správ)
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov alebo podmienok a pravidiel používania internetovej stránky spoločnosti DARTE, nás môžu užívatelia kontaktovať na emailovej adrese dartesro@dartesro.sk.
Užívatelia, ktorí si viac neželajú odoberať reklamné správy (newsletter) spoločnosti DARTE , môžu zrušiť odoberanie zaslaním žiadosti o zrušenie na emailovú adresu: dartesro@dartesro.sk.

13. Oznamovanie zmien
Užívatelia budú informovaní o akýchkoľvek zmenách našich zásad ochrany osobných údajov na domovskej stránke www.dartesro.sk a ďalších miestach, ktoré spoločnosť DARTE považuje za vhodné pre tieto účely.

Zodpovedná osoba : Dr. Jaroslav Krajňák, PhD. – konateľ DARTE


DRAŽTE DIELA V ONLINE AUKCII

19.4.2018 - Pridané nové diela do online aukcie.