DRAŽOBNÝ PORIADOK AUKCIE HISTORICKÝCH A SUPERŠPORTOVÝCH VOZIDIEL

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento DRAŽOBNÝ PORIADOK  DARTE Aukčnej spoločnosti s.r.o. vydaný aukčnou spoločnosťou DARTE, so sídlom Nižný Hrušov 333, 09422 Nižný Hrušov, IČO: 36844004, DIČ: 2022456216, IČ DPH: SK2022456216 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka č.: 19196/P (ďalej len aukčná spoločnosť“) tvorí neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi aukčnou spoločnosťou a akýmkoľvek subjektom , ponúkajúcim na predaj svoje motorové vozidlo na aukcii. Taktiež účastníkom aukcie , zúčastňujúcim sa na aukciách DARTE Aukčnej spoločnosti s.r.o.. Dražobným poriadkom sa riadia akékoľvek právne vzťahy medzi aukčnou spoločnosťou a vyššie uvedenými subjektami (majiteľmi vozidiel - záujemcami o predaj a účastníkmi aukcie - ako záujemcami o kúpu) , vzniknuté v súvislosti s aukciami aukčnej spoločnosti DARTE aj v prípade, že medzi zmluvnými stranami nebola uzavretá osobitná písomná zmluva, pokiaľ sa k ich dodržiavaniu príslušný subjekt zaviazal akýmkoľvek písomným vyhlásením.

Dražobný poriadok spolu s Registráciou motorového vozidla do aukcie, Sprostredkovateľskou zmluvou, Registráciou účastníka aukcie, Zmluvou o zastupovaní na aukcii, Zmluvou o účasti na aukcii prostredníctvom telefonického spojenia, prípadne ďalšími zmluvami alebo ich dodatkami tvoria kompletné podmienky a dohody medzi aukčnou spoločnosťou, predajcom a kupujúcim, za ktorých aukčná spoločnosť bude ponúkať a predávať motorové vozidlá (ďalej len vozidlá“) v aukciách aukčnej spoločnosti DARTE. Tieto podmienky taktiež popisujú práva a povinnosti zúčastnených strán za okolností popísaných v týchto podmienkach. Registráciou motorového vozidla do aukcie, alebo Registráciou účastníka aukcie a umiestnením ponuky v tejto aukcii – či už osobne, prostredníctvom agenta, alebo zástupcu, ako neprítomný účastník, alebo prostredníctvom telefonického spojenia, alebo inou formou prítomnosti, či účasti na tejto aukcií, sa predávajúci, resp. kupujúci zaručuje aukčnej spoločnosti, že bol oboznámený s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel im, akceptuje ich a súhlasí s nimi, najmä s ustanovením „Výhrada o škodách“ a „Tak ako sú – žiadna záruka,“ ktoré vymedzujú finančnú zodpovednosť aukčnej spoločnosti a maximálnu sumu náhrady za stratu, alebo škodu, akémukoľvek účastníkovi. Každý predávajúci, kupujúci – účastník aukcie účasťou na aukcii, potvrdzuje, že participuje v tejto aukcii dobrovoľne a preto sa aj dobrovoľne podrobuje týmto podmienkam.

 

Tento Dražobný poriadok ( ďalej len „DP“ )y môžu byť zmenené výlučne v písomnej forme podpísanej štatutárnym zástupcom DARTE Aukčnej spoločnosti s.r.o..

 

Dražobný poriadok sa nevzťahuje na mimo aukčný predaj motorových vozidiel a inú obchodnú činnosť zo strany DARTE Aukčnej spoločnosti s.r.o. pokiaľ nie je nižšie vyslovene uvedené inak.

 

1.     MOTOROVÉ VOZIDLÁ PONÚKANÉ V AUKCII

 

1.1.   Vlastníctvo vozidiel

Všetky vozidlá v aukcii ponúka aukčná spoločnosť DARTE ako sprostredkovateľ predaja pre predávajúceho a nepredáva ich v mene a na účet aukčnej spoločnosti DARTE. Aukčná spoločnosť DARTE nenesie nijakú finančnú ani hmotnú zodpovednosť za akýkoľvek čin, opomenutie, nedostatok, alebo zlyhanie zo strany predajcu.

 

1.2.   Popis vozidiel

Popis vozidla uvedený v aukčnom katalógu alebo inom materiály vydanom aukčnou spoločnosťou DARTE v súvislosti s aukciou má len informatívny charakter. Aukčná spoločnosť DARTE nevykonáva odborné posúdenie stavu a originality vozidla a všetky informácie, ktoré o vozidle uvádza, vychádzajú len a výlučne z informácii, ktoré o vozidle uviedol jeho majiteľ.

 

1.3.   Predaukčná prehliadka vozidiel

Účastníci aukcie ako záujemcovia o kúpu sú sami zodpovední za osobnú kontrolu, inšpekciu a podrobnú prehliadku vozidiel pred aukciou do tej miery, aby boli spokojní a mali pocit, že správne odhadli stav vozidla a všetky ostatné záležitosti týkajúce sa vozidla.

Termín konkrétnej predaukčnej prehliadky uverejní DARTE Aukčná spoločnosť na svojej webovej stránke a je plne v zodpovednosti účastníka aukcie, aby sa predaukčnej prehliadky zúčastnil, prípadne si prizval k prehliadke odborne kompetentnú osobu, ktorá mu pomôže pri posúdení stavu, ceny, kvality, autenticity, popisu, pôvodu, prípadne identifikácii potreby opráv, či náhradných dielov pre dané vozidlo.

 

1.4.   Predaj „TAK AKO SÚ “

Vozidlá sú v rámci aukcie predávané v právnom režime „tak ako sú“ t.j. bez záruky za faktické vady vozidla. Tento právny režim je obsiahnutý aj v kúpnej zmluve, ktorou úspešný účastník aukcie vozidlo nadobudne.

 

2.     ÚČASTNÍCI AUKCIE
2.1. Majiteľ vozidla

 

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.

Prítomnosť majiteľa vozidla nie je pri aukcii nutná. Majiteľ vozidla uzatvoril s aukčnou spoločnosťou DARTE pred konaním aukcie sprostredkovateľskú zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj návrh kúpnej zmluvy, ktorý v mene a na účet majiteľa vozidla podpíše aukčná spoločnosť s úspešným účastníkom aukcie. Kúpnu zmluvu podpisuje za majiteľa vozidla ako predávajúceho aukčná spoločnosť na základe osobitného notársky overeného plnomocenstva, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorou úspešný účastník aukcie vozidlo nadobudne.

2.2.   Účastník aukcie

Účastníkom aukcie vozidiel poriadaných aukčnou spoločnosťou DARTE môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá bola riadne zaregistrovaná formou vyplnenia Registrácie účastníka aukcie (ďalej len „účastník aukcie“).

Účastníkom aukcie nemôže byť osoba, ktorá je majiteľom ponúkaného vozidla alebo inak majetkovo previazaná s ponúkaným vozidlom a/alebo ktorá akýmkoľvek spôsobom narúša pravidlá slušného správania alebo iným spôsobom bráni k plynulému a nerušenému priebehu aukcie.

Účastník aukcie je povinný riadiť sa pokynmi zástupcov aukčnej spoločnosti počas celého priebehu aukcie a po jej skončení bezodkladne opustiť priestory, v ktorých sa aukcia konala. Účastník aukcie nie je oprávnený vyhotovovať z priebehu aukcie žiadne obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy. Porušenie tohto ustanovenia bude považované za narúšanie priebehu aukcie a aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo vykázať účastníka aukcie z priestorov konania aukcie.

Aukčná spoločnosť DARTE pridelí každému účastníkovi aukcie dražobné číslo, prostredníctvom ktorého je účastník oprávnený akceptovať cenové ponuky prípadne ich navyšovať v súlade s pravidlami pre navyšovanie ceny uvedenými nižšie v tomto DP.

Každý účastník aukcie je osobne zodpovedný za použitie svojho dražobného čísla, ktoré je poskytnuté účastníkovi aukcie na identifikačné účely a každý účastník aukcie súhlasí, že je osobne finančne zodpovedný, podľa tohto DP aukčnej spoločnosti, za zaplatenie celkovej kúpnej ceny, ak je jemu pridelené dražobné číslo použité na umiestnenie podania na akékoľvek vozidlo, či už bolo jemu pridelené dražobné číslo použité účastníkom aukcie osobne, alebo inou osobou. Konanie aj akejkoľvek inej osoby, pri ktorom je použité dražobné číslo poskytnuté účastníkovi, zaväzuje priamo účastníka samotného. Zástupca aukčnej spoločnosti nie je povinný preverovať totožnosť osoby používajúcej dražobné číslo. Účasť v aukcií a/alebo umiestnením podania je tiež považované za vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby s týmito DP.

Účastníci aukcie berú na vedomie, že aukcie sa môžu platne zúčastniť aj osoby fyzicky neprítomné na konkrétnej aukcii a to za rovnakých podmienok, ako majú účastníci osobne prítomní. Registrovaní účastníci, ktorí nie sú fyzicky prítomní môžu akceptovať a prípadne navyšovať cenové ponuky v rámci aukcie buď v zastúpení treťou osobou alebo v zastúpení priamo aukčnou spoločnosťou DARTE, ktorá je oprávnená robiť za osobne nezúčastneného účastníka aukcie akceptácie cenovej ponuky a navýšenia cenovej ponuky s rovnakými právnymi dôsledkami ako majú podania urobené registrovanými účastníkmi prítomnými priamo v aukčnej miestnosti.

2.3.   Osobne neprítomný účastník aukcie

Osobne neprítomný účastník aukcie sa môže aukcie zúčastniť v zastúpení treťou osobou v prípade ak sa táto osoba preukáže plnomocenstvom na zastupovanie na aukcii opatreným notársky overeným podpisom registrovaného účastníka aukcie. V takomto prípade úkony urobené splnomocneným zástupcom sú považované za úkony urobené v mene a na účet registrovaného účastníka.

Neprítomný účastník má možnosť nechať sa na aukcii zastupovať aj priamo aukčnou spoločnosťou DARTE a to na základe a v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o účasti na aukcii v zastúpení, ktorá musí byť podpísaná najneskôr v lehote 48 hodín pred začatím konania aukcie, v ktorej plánuje účastník umiestňovať podania.

Aukčná spoločnosť DARTE pre pohodlie a prístupnosť pre záujemcov, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť aukcie, ponúka možnosť umiestňovania ponúk neprítomným registrovaným účastníkom aj prostredníctvom priameho telefonického spojenia a to na základe a za podmienok uvedených v zmluve o účasti na aukcii prostredníctvom telefonického spojenia uzatvorenej medzi registrovaným účastníkom aukcie a aukčnou spoločnosťou najneskôr v lehote 48 hodín pred začatím konania aukcie, v ktorej plánuje registrovaný účastník umiestňovať podania.

 

3.   AUKCIA

Aukciou v zmysle tohto DP sa rozumie neverejné konanie, konané na základe dohody aukčnej spoločnosti a majiteľa vozidla, pri ktorom sa zástupca aukčnej spoločnosti obracia na vopred určený okruh registrovaných účastníkov aukcie na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na registrovaného účastníka aukcie, ktorý urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom zástupcu aukčnej spoločnosti záväzok uzatvoriť kúpnu zmluvu na vozidlo za podmienok uvedených v tomto DP a tiež neverejné konanie, popísané vyššie, ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (ďalej len „aukcia“).

 

3.1. Miesto a čas konania aukcie

 

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.

Aukčná spoločnosť DARTE uverejní miesto a čas konania aukcie na svojej webovej stránke. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť miesto a čas aukcie jednostranným vyhlásením uverejneným na webovej stránke aukcie. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť vypísanú aukciu a to aj bez udania dôvodu.

Vstup na aukciu je povolený len registrovaným účastníkom aukcie, prípadne osobám, ktoré tvoria ich doprovod, pričom počet účastníkov aukcie je limitovaný kapacitou priestorov, v ktorých sa aukcia koná. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vstup na aukciu ktorejkoľvek osobe podľa vlastného uváženia, ak by táto osoba narúšala alebo potenciálne mohla narušiť priebeh aukcie.

Účastníci aukcie a návštevníci aukcie nesmú bez súhlasu aukčnej spoločnosti DARTE vyhotovovať obrazové, obrazovo-zvukové a zvukové záznamy priebehu aukcie a sú povinní rešpektovať všetky opatrenia a pokyny aukčnej spoločnosti.

 

Aukčná spoločnosť DARTE umožní účastníkom a návštevníkom aukcie vstup do priestorov, v ktorých sa bude aukcia uskutočňovať najneskôr 60 minút pred jej začiatkom.

3.2.   Registrácia a overenie totožnosti

 

Účastník aukcie, ktorý sa chce zúčastniť aukcie osobne, je povinný prevziať si od aukčnej spoločnosti DARTE dražobné číslo najneskôr 30 minút pred stanoveným začiatkom konania aukcie. Dražobné číslo bude účastníkovi aukcie odovzdané po preukázaní jeho totožnosti predložením platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) zástupcom aukčnej spoločnosti DARTE v priestoroch konania aukcie. Účastník aukcie, ktorému bolo pridelené dražobné číslo, je po skončení aukcie povinný pridelené dražobné číslo bezodkladne vrátiť zástupcovi aukčnej spoločnosti DARTE. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá účastník za prípadnú škodu spôsobenú zneužitím tohto aukčného čísla v budúcnosti.

 

3.3.   Vyvolanie vozidla

 

Aukcia sa otvára vyvolaním vozidla, ktoré obsahuje označenie motorového vozidla pozostávajúce z jeho katalógového čísla, názvu motorového vozidla, ročníku výroby a vyvolávacej ceny.

3.4.   Vyvolávacia cena

 

Vyvolávacia cena je cena určená aukčnou spoločnosťou DARTE a touto cenou začína dražba vozidla.

3.5.   Zvyšovanie ceny

 

Účastník aukcie môže v prípade záujmu o kúpu ponúkaného vozidla navýšiť vyvolávaciu cenu tzv. prihodením, vyjadreným zreteľným zdvihnutím prideleného aukčného čísla, po výzve zástupcu akčnej spoločnosti minimálne v nižšie stanovenej výške:

AKTUÁLNA CENA PRIHODENIE
   
do 1 500 EUR 50 EUR
do 3 000 EUR 100 EUR
do 15 000 EUR 200 EUR
do 30 000 EUR 1000 EUR
do 150 000 EUR 2 000 EUR
od 150 000 EUR 3 000 EUR
 
 

Následne licitátor aukčnej spoločnosti DARTE pripočítava prihodenia k poslednému najvyššiemu podaniu.

Aukčná spoločnosť DARTE si vyhradzuje právo zmeniť výšku zvýšenia podania alebo výšku prihodenia aj v priebehu aukcie ponúkaného vozidla a to slovným pokynom zo strany vedúceho dražby  DARTE Aukčnej spoločnosti. Aukcia konkrétneho vozidla prebieha dovtedy, kým niektorý z účastníkov aukcie robí prihodenia k vyvolávacej cene.

3.6. Ukončenie aukcie

V prípade, ak nebude na dvojitú výzvu licitátora aukčnej spoločnosti DARTE urobené zo strany niektorého z účastníkov aukcie prihodenie k poslednému prihodeniu niektorého z účastníkov aukcie, považuje sa aukcia klepnutím aukčného kladivka zo strany licitátora aukčnej spoločnosti za skončenú. Účastník aukcie, ktorý ako posledný urobil prihodenie sa považuje za úspešného účastníka aukcie, ktorý je oprávnený a zároveň povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na motorové vozidlo za kúpnu cenu vo výške ním urobeného posledného podania t.j. vo výške vyvolávacej ceny navýšenej o všetky prihodenia urobené do momentu ukončenia aukcie zo strany ktoréhokoľvek účastníka aukcie vrátane úspešného účastníka aukcie (ďalej len „úspešný účastník aukcie“). 

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.

Ak urobí niekoľko osobne prítomných účastníkov aukcie rovnaké podania v rámci toho istého vyvolania a ak súčasne nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor aukčnej spoločnosti DARTE o tom, kto z účastníkov aukcie bude úspešným účastníkom aukcie. V prípade rovnosti podania medzi osobne prítomným účastníkom aukcie a osobne neprítomným účastníkom aukcie (okrem registrovaného účastníka zastúpeného na základe plnomocenstva treťou osobou), licitátor aukčnej spoločnosti DARTE vyhlási za úspešného účastníka aukcie vozidla osobne prítomného účastníka aukcie. V prípade rovnosti podania medzi neprítomnými registrovanými účastníkmi aukcie, vedúci dražby aukčnej spoločnosti DARTE rozhodne o úspešnom účastníkovi aukcie na základe žrebu.

Pokiaľ po vyvolaní vozidla zo strany zástupcu aukčnej spoločnosti žiaden z účastníkov aukcie neprejaví záujem o kúpu za vyvolávaciu cenu ani po druhej výzve, licitátor aukčnej spoločnosti DARTE klepnutím aukčného kladivka ukončí aukciu daného vozidla. Uvedené neplatí v prípade, ak bola medzi aukčnou spoločnosťou DARTE a majiteľom vozidla urobená písomná dohoda o možnosti zníženia ceny pod vyvolávaciu cenu ( podlimitná dražba ).

3.7. Zníženie ceny pod vyvolávaciu cenu

V prípade, ak bola uzatvorená písomná dohoda medzi majiteľom vozidla a aukčnou spoločnosťou o možnosti znížiť cenu pod vyvolávaciu cenu, po druhej výzve zástupcu akčnej spoločnosti DARTE o možnosti kúpiť vozidlo za vyvolávaciu cenu, ktorá ostala bez odozvy zo strany účastníkov aukcie, oznámi zástupca aukčnej spoločnosti zníženie vyvolávacej ceny na cenu, aká bola písomne dohodnutá medzi majiteľom vozidla a aukčnou spoločnosťou DARTE. Táto znížená cena sa následne považuje za vyvolávaciu cenu a aukcia prebieha v zmysle vyššie uvedených pravidiel.

V prípade, ak žiaden z účastníkov aukcie neprejaví záujem o kúpu vozidla za zníženú vyvolávaciu cenu ani po druhej výzve, licitátor aukčnej spoločnosti DARTE klepnutím aukčného kladivka ukončí aukciu daného vozidla.

4.ÚSPEŠNÝ ÚČASTNÍK AUKCIE

Úspešný účastník aukcie má po skončení aukcie právo a zároveň povinnosť bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu s majiteľom vozidla v zastúpení aukčnou spoločnosťou DARTE , ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k vozidlu, ku ktorému urobil úspešný účastník aukcie najvyššie podanie a to za podmienok uvedených v tomto DP.

4.1.   Kúpna cena

Kúpnou cenou vozidla je vyvolávacia cena vozidla navýšená o všetky prihodenia urobené do momentu ukončenia aukcie zo strany ktoréhokoľvek účastníka aukcie vrátane úspešného účastníka aukcie (ďalej len kúpna cena) + provízia aukčnej spoločnosti.

4.2.   Provízia aukčnej spoločnosti DARTE

Úspešný účastník aukcie je povinný okrem kúpnej ceny zaplatiť aukčnej spoločnosti DARTE províziu za sprostredkovanie predaja motorového vozidla vo výške 10% z kúpnej ceny vozidla plus DPH z aukčnej provízie v zákonom stanovenej výške (ďalej len provízia aukčnej spoločnosti).

Úspešný účastník aukcie berie na vedomie, že aukčná spoločnosť DARTE  je sprostredkovateľom predaja motorového vozidla za odmenu aj pre majiteľa vozidla.

4.3.   Kúpna zmluva

Úspešný účastník aukcie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa vzoru, ktorý bol prílohou sprostredkovateľskej zmluvy na predaj motorového vozidla uzatvorenej medzi majiteľom vozidla a aukčnou spoločnosťou DARTE.

Každý registrovaný účastník aukcie má právo písomne si vyžiadať od aukčnej spoločnosti DARTE vzor znenia kúpnej zmluvy, ktorou bude prevádzané vlastnícke právo k vozidlu po ukončení aukcie a to najneskôr do termínu konania aukcie.

4.4.   Úhrada kúpnej ceny a provízie

Úspešný účastník aukcie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s majiteľom vozidla v zastúpení aukčnou spoločnosťou DARTE a zaplatiť kúpnu cenu a províziu aukčnej spoločnosti DARTE na účet aukčnej spoločnosti najneskôr do 3 dní po skončení aukcie vozidla, pri ktorom sa účastník aukcie stal úspešným účastníkom aukcie.

Aukčná spoločnosť DARTE pre potreby úhrady kúpnej ceny a provízie aukčnej spoločnosti za ponúkané vozidlá sprístupňuje pre potreby účastníkov aukcie v priestoroch konania aukcie možnosť online internet bankingu tak, aby účastníci aukcie mali bezprostredne po podpise kúpnej zmluvy možnosť realizovať úhrady kúpnej ceny a provízie aukčnej spoločnosti.

Čísla bankových účtov akčnej spoločnosti DARTE budú úspešnému účastníkovi aukcie oodovzdané po ukončení aukcie v Potvrdení o vydražení predmetu dražby.

Kúpna cena a provízia aukčnej spoločnosti DARTE sa považuje za uhradenú pripísaním peňažnej čiastky v stanovenej výške na účet aukčnej spoločnosti. V prípade, ak aukčná spoločnosť obdrží od úspešného účastníka aukcie platbu v nižšej výške ako je súčet kúpnej ceny a provízie aukčnej spoločnosti, bude platba započítaná najskôr na úhradu provízie aukčnej spoločnosti.

V prípade, že si účastník aukcie ako kupujúci na aukcii zakúpil viacero vozidiel a v prospech účtu aukčnej spoločnosti DARTE bude
pripísaná platba menšia ako je súčet celkových cien všetkých zakúpených vozidiel a súčet všetkých provízií aukčnej
spoločnosti, započíta aukčná spoločnosť DARTE prijaté peňažné plnenie najskôr na úhradu svojich provízií a potom na úhradu kúpnej ceny za ktorékoľvek vozidlo, ktoré určí, podľa svojho výhradného uváženia a bez ohľadu na to, ako platbu úspešný účastník
aukcie - kupujúci pôvodne nasmeroval.

4.5.   Odovzdanie vozidla

Po podpise kúpnej zmluvy a riadnej úhrade kúpnej ceny vrátane provízie aukčnej spoločnosti DARTE v stanovenej výške bude úspešnému účastníkovi aukcie bezodkladne protokolárne odovzdané vozidlo.

Úspešný účastník aukcie sa zaväzuje na vlastné náklady odviesť vozidlo z priestorov konania aukcie, resp.z dohodnutých parkovacích priestorov vydraženého vozidla, a to do 3 hodín od protokolárneho odovzdania vozidla. Úspešný účastník aukcie berie na vedomie, že ak vozidlo nebude v stanovenej lehote z priestorov konania aukcie , resp. z dohodnutých parkovacích priestorov odstránené, bude prevezené zo strany aukčnej spoločnosti do skladových priestorov tretej strany na náklady úspešného účastníka aukcie. Úspešný účastník aukcie bude v takomto prípade znášať aj náklady následného uskladnenia vozidla a to až do momentu jeho reálneho odvezenia zo skladových priestorov. Úspešný účastník aukcie berie na vedomie, že mu vozidlo nebude vydané zo skladových priestorov skôr ako po uhradení vzniknutých nákladov na prevoz a uskladnenie vozidla.

Ak je ponúkané motorové vozidlo zapísané v evidencii motorových vozidiel vedenej príslušným orgánom v Slovenskej republike alebo zahraničí, je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť v lehote stanovenej v kúpnej zmluve úkony a doklady potrebné k prepisu vozidla v tejto evidencii z pôvodného majiteľa na úspešného účastníka aukcie. Aukčná spoločnosť DARTE odovzdá príslušné doklady úspešnému účastníkovi aukcie – kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve.

4.6.   Právne dôsledky neuzatvorenia kúpnej zmluvy a nezaplatenia kúpnej ceny

V prípade, že účastník aukcie z akéhokoľvek dôvodu neuzavrie kúpnu zmluvu podľa bodu 3.4. tomto DP na príslušné vozidlo,
hoci sa stal úspešným účastníkom aukcie na základe ním urobenej ponuky , alebo ako kupujúci nezaplatí plnú kúpnu cenu
riadne a včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za zmarenie aukcie vo výške 20% kúpnej ceny vozidla určenej jeho
najvyšším podaním v aukcii, minimálne však 10.000,- EUR.

Nárok na náhradu škody, ktorá jeho konaním vznikne aukčnej spoločnosti alebo majiteľovi vozidla a ktorá presiahne výšku zmluvnej pokuty týmto ustanovením nie je dotknutá.

Aukčná spoločnosť DARTE si vyhradzuje právo opätovne ponúknuť na predaj a predať vozidlo, ku ktorému úspešný účastník aukcie odmietol uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo zaplatiť kúpnu cenu v súlade s týmto DP. Nárok aukčnej spoločnosti DARTE voči pôvodnému úspešnému účastníkovi aukcie týmto nie je dotknutý.

5. AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANA OSOBNOSTI

Aukčná spoločnosť DARTE si ponecháva copyright na všetky fotografie, videozáznamy, ilustrácie a písané popisy vozidiel vyrobených pre, alebo priamo aukčnou spoločnosťou vrátane práva použiť, vydať, vystaviť a rozmnožiť všetky vyššie spomenuté materiály v akomkoľvek médiu podľa svojho uváženia v akýkoľvek čas a akýmkoľvek spôsobom, či už pred a/alebo po aukcii a žiaden účastník aukcie nebude mať právo, alebo podiel na zisku z týchto materiálov. Každý účastník aukcie súhlasí s tým, že nebude pre žiadne účely používať, rozmnožovať ani publikovať fotografie, videozáznamy, ilustrácie, alebo písané popisy vytvorené pre, alebo priamo aukčnou spoločnosťou. Rovnako na materiály (fotografie, popisy, a iné materiály vzťahujúce sa k ponúkaným a predávaným vozidlám v aukciách aukčnej spoločnosti), ktoré boli získané aukčnou spoločnosťou od majiteľov vozidiel, dávajú týmto majitelia vozidiel, ktorí tieto materiály aukčnej spoločnosti poskytli, všetky práva na ich použitie, vydanie, vystavenie, rozmnoženie v akomkoľvek médiu podľa uváženia aukčnej spoločnosti v akýkoľvek čas a akýmkoľvek spôsobom , či už pred a/alebo po aukcii a to bez nároku na podiel na zisku z týchto materiálov.

 

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o

Účasťou na aukcii, dáva každý účastník aukcie aukčnej spoločnosti DARTE potrebné práva a súhlasí s tým aby aukčná spoločnosť mala povolenie a licencie použiť jeho, alebo jej podobu v televízií, videu, fotografii ,alebo akomkoľvek inom vizuálnom a zvukovom zázname, vysielaní , alebo publikácií pre akékoľvek účely (vrátane bez akýchkoľvek obmedzení, reklamy a marketingu) v akomkoľvek čase, alebo časoch, bez obmedzení, pred, alebo po, alebo počas aukcie.

6.      PRÁVA AUKČNEJ SPOLOČNOSTI

Aukčná spoločnosť DARTE si vyhradzuje právo na (a) stiahnutie ktoréhokoľvek vozidla z aukcie v akýkoľvek čas pred, alebo priamo počas aukcie, a/alebo na (b) odloženie alebo zrušenie aukcie ktorýchkoľvek, alebo aj všetkých vozidiel z akéhokoľvek dôvodu a/alebo na (c) odmietnutie alebo zamietnutie ponuky ktorejkoľvek strany pred, alebo počas aukcie, podľa svojho výhradného uváženia a/alebo na (d) odmietnutie uzavretia kúpnej zmluvy s úspešným účastníkom aukcie.

7.     VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI AUKČNEJ SPOLOČNOSTI

Aukčná spoločnosť DARTE nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú alebo by mohli vzniknúť v súvislosti s predajom vozidiel na aukciách DARTE Aukčnej spoločnosti. Aukčná spoločnosť DARTE pri aukcii vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ predaj a kúpy vozidla a teda nenesie žiadnu zodpovednosť za právny alebo faktický stav ponúkaných a/alebo na aukcii predaných vozidiel, ani za splnenie akýchkoľvek záväzkov predávajúceho a/alebo kupujúceho.

8.     ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Všetky právne vzťahy sa budú riadiť výhradne a jedine zákonmi Slovenskej republiky, bez ohľadu na miesto pobytu či sídlo účastníkov aukcie. Na rozhodovanie akýkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto vzťahov je príslušný výlučne všeobecný súd aukčnej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike.

9.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sa akýkoľvek výraz, ustanovenie, podmienka alebo klauzula tohto DP bude považovať za neplatnú, alebo nevymožiteľnú do akejkoľvek miery, zvyšok DP, alebo akákoľvek aplikácia výrazu, ustanovenia, podmienky, alebo klauzuly na osoby alebo okolnosti iné než tie pri ktorých sa za také považovali nebudú týmto zasiahnuté a budú platné a vymožiteľné v najširšom právom povolenom rozsahu.

Aukcie poriadané aukčnou spoločnosťou DARTE nie sú dobrovoľnými dražbami v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Tieto Dražobný poriadok DARTE Aukčnej spoločnosti s.r.o. nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. Januára 2014 na dobu neurčitú.

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.

konateľ DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.