KÚPA MOTOROVÝCH VOZIDIEL PROSTREDNÍCTVOM ŽIVÝCH AUKCIÍ

Darte Aukčná spoločnosť, s.r.o. poriada ročne dve živé aukcie historických a superšportových vozidiel. Záväzný termínovník aukcií záujemcovia nájdu v aukčných katalógoch a na webovej stránke www.dartesro.sk. Uzávierka katalógu každej aukcie je dva týždne pred jej konaním.

Účastníkom aukcie motorových vozidiel poriadaných aukčnou spoločnosťou môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá bola riadne zaregistrovaná formou vyplnenia Registrácie účastníka aukcie.

Účastníkom aukcie nemôže byť osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom narúša pravidlá slušného správania alebo iným spôsobom bráni k plynulému a nerušenému priebehu aukcie.

Registrácia účastníka aukcie
Záujemca o kúpu motorového vozidla prostredníctvom živej aukcie motorových vozidiel je pred každou z poriadaných aukcií povinný vyplniť tlačivo Registrácia účastníka aukcie, ktoré slúži na overenie jeho totožnosti, výber formy jeho účasti na aukcii a vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými  podmienkami aukcie.

Predaukčná prehliadka
Aukčná spoločnosť usporiada pred konaním aukcie predaukčnú prehliadku ponúkaných motorových vozidiel v priestoroch konania aukcie v termínoch uvedených v aukčnom katalógu na webovej stránke www.dartesro.sk.

Existujú tri nižšie popísané spôsoby, ktorými zaregistrovaný záujemcovia môžu umiestňovať svoje ponuky na aukcii.

Osobná účasť na aukcii
Osobne prítomní a zaregistrovaní záujemcovia o kúpu motorového vozidla po preukázaní svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) obdržia od aukčnej spoločnosti aukčné číslo, ktorým budú v priebehu aukcie vyjadrovať záujem o kúpu motorového vozidla. Pri osobnej účasti na aukcii je potrebné vydvihnúť si aukčné číslo najneskôr 30 minút pred stanoveným začiatkom konania aukcie. Každý účastník aukcie je osobne zodpovedný za použitie svojho aukčného čísla, ktoré je poskytnuté účastníkovi na identifikačné účely a každý účastník súhlasí, že je osobne finančne zodpovedný, podľa Všeobecných podmienok Darte za zaplatenie plnej kúpnej ceny, ak je jeho aukčné číslo použité na umiestnenie podania na akékoľvek vozidlá, či už bolo aukčné číslo použité priamo účastníkom, alebo inou osobou.

Účasť na aukcii prostredníctvom telefonického spojenia
Aukčná spoločnosť pre pohodlie a prístupnosť pre záujemcov, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť aukcie, ponúka možnosť umiestňovania ponúk neprítomným účastníkom prostredníctvom priameho telefonického spojenia. V prípade záujmu o tento spôsob účasti na aukcii je potrebné uzatvoriť s aukčnou spoločnosťou Zmluvu o účasti na aukcii prostredníctvom telefonického spojenia a to najneskôr v lehote 48 hodín pred začatím konania aukcie v ktorej plánuje záujemca umiestňovať podania.

Účasť na aukcii v zastúpení
Neprítomný účastník má možnosť nechať sa na aukcii zastupovať treťou osobou alebo priamo aukčnou spoločnosťou a to na základe Zmluvy o účasti na aukcii v zastúpení, ktorá musí byť podpísaná najneskôr v lehote 48 hodín pred začatím konania aukcie v ktorej plánuje záujemca umiestňovať podania.

Aukcia
Vstup na aukciu je povolený len registrovaným účastníkom aukcie prípadne osobám, ktoré tvoria ich doprovod, počet účastníkov aukcie je limitovaný kapacitou priestorov, v ktorých sa aukcia koná. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vstup na aukciu ktorejkoľvek osobe podľa vlastného uváženia ak by táto osoba narúšala alebo potenciálne mohla narušiť priebeh aukcie.

Účastníci aukcie a návštevníci aukcie nesmú bez súhlasu aukčnej spoločnosti vyhotovovať obrazové, obrazovo-zvukové a zvukové záznamy priebehu aukcie a sú povinní rešpektovať všetky opatrenia a pokyny aukčnej spoločnosti.

Aukčná spoločnosť umožní účastníkom a návštevníkom aukcie vstup do priestorov, v ktorých sa bude aukcia uskutočňovať najneskôr 30 minút pred jej začiatkom.

Priebeh aukcie
Aukcia sa otvára vyvolaním, ktoré obsahuje označenie motorového vozidla pozostávajúce z jeho katalógového čísla, názvu motorového vozidla, ročníku výroby a vyvolávacej ceny.

Po vyvolaní motorového vozidla môžu registrovaní účastníci aukcie zvýšiť vyvolávaciu cenu o najnižšie prihodenie viditeľným zdvihnutím prideleného aukčného čísla. Aukcia konkrétneho motorového vozidla sa koná pokiaľ účastníci aukcie robia vyššie podania. V takom prípade sa pripočítava prihodenie k poslednému najvyššiemu podaniu k cene draženého motorového vozidla. Účastník aukcie, ktorý urobí ako posledný najvyššie podanie bude oprávnený a zároveň povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorou nadobudne motorové vozidlo do svojho vlastníctva. Kúpna zmluva bude s úspešným účastníkom aukcie podpísaná obratom po skončení aukcie, pričom úspešný účastník aukcie bude povinný zaplatiť ním urobené najvyššie podanie bezodkladne po skončení aukcie. Podrobnejšie priebeh aukcie a pravidlá navyšovania podania upravujú Všeobecné podmienky DARTE.

Kúpna cena motorového vozidla
Úspešný účastník aukcie je po skončení aukcie motorového vozidla povinný v zmysle Všeobecných podmienok DARTE zaplatiť ním urobené najvyššie podanie a aukčnú províziu vo výške 10% (+ DPH z príslušnej provízie) z ním urobeného najvyššieho podania. Takúto úhradu vykonáva úspešný účastník aukcie na mieste konania aukcie prostredníctvom internet bankingu na základe faktúry, ktorú obdrží od aukčnej spoločnosti. Úspešný účastník aukcie je povinný úhradu celkovej kúpnej ceny vrátane provízie aukčnej spoločnosti zrealizovať na účet aukčnej spoločnosti DARTE najneskôr do 3 dní po skončení aukcie daného motorového vozidla.

Prechod vlastníckeho práva, odovzdanie motorového vozidla úspešnému účastníkovi aukcie ako aj všetky ostatné podmienky aukcie sú podrobnejšie upravené vo Všeobecných podmienkach DARTE.