Maroš Kontroš

1988-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.4.1988
Miesto narodenia: Poprad

Maroš Kontroš absolvoval štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho. Kontroš sa venuje výhradne médiu maľby, ktoré prežíva v postmediálnom veku, v tomto prípade aj bez podpory syntetického obrazu. Maliarska rutina obrazovej projekcie je narušená neustálym vrstvením a hľadaním pamäťových stôp segmentálnych príbehov vychádzajúcich z empirickej skúsenosti.Dvojrozmernou priestorovou obmedzenosťou Kontroš vytvára skryté premaľby, ktoré vždy plynú z vlastného rozhodnutia negovať predošlý námet, čím autor prispieva k zámernej dezinterpretácii obsahu smerom k divákovi. Nelineárny proces tvorby komplikuje jednoznačnosť konečnej podoby obrazu, v ktorom Kontroš uplatňuje duálne kódovanie mentálneho stavu v kombinácii s deštrukciou hmoty. Kontrošov spontánny ikonoklazmus spôsobený ničením a vrstvením separátnych obrazov stavia jeho dielo do hraničných polôh medzi expresívnou abstrakciou a figurálnym zobrazením. Psychologické portrétne štúdie prekračujú konzervatívnu estetiku vnímania v podobe negácie a transformácie antropomorfných znakov. (Miroslav Kleban)