Elena Bellušova

1908-1998
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.8.1908
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Slovenská maliarka a sochárka Elena Bellušova - Haberernová sa narodila 8. augusta v roku 1908.
Študovala na reálnom gymnáziu v Banskej Bystrici, potom na Právnickej fakulte UK (nedokončila), v roku 1939 – 1944 na SVŠT v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania u M. Benku, J. Mudrocha, G. Mallého, M. Schurmanna, J. Koniarka a J. Kostku.
V roku 1948 bola na študijnom pobyte v Ríme. Zaoberala sa portrétnou tvorbou, vytvorila množstvo detských portrétov, pestrú paletu tvorili portréty a figurálne motívy dospelých, ktorých zachytávala často v ľudových odevoch a rázovitých krojoch.
Roku 1957 vytvorila kreslené portréty popredných slovenských predstaviteľov kultúrneho života: M. Benku, E. Suchoňa, T. Vansovej, J. Smreka a i. Ucelenú kolekciu skíc a obrazov vytvorila v roku 1950 – 1957 ako členka kolektívu, ktorý sa zaoberal dokumentáciou slovenského kroja. V 60. rokoch predmetom zobrazovania v jej diele bol rastlinný svet, maľovala stromy, kvety, výrazný maliarsky talent prejavila hlavne v monumentálnych obrazoch. Viaceré cesty v zahraničí ovplyvnili jej záujem o sochárstvo a tvorbu pre architektúru. Cit pre plastický materiál a bohaté portrétne skúsenosti ju doviedli k realizácii medailí.
V oblasti monumentálnej tvorby je autorkou viacerých významných diel dotvárajúcich budovy a priestranstvá, z ktorých vynikajú najmä hliníkové reliéfy, mozaiky a farebné vitráže (v roku 1978 vytvorila obojstranné hliníkové kompozície pre Krematórium v Banskej Bystrici). Vystavovala na individuálnych a kolektívnych výstavách doma i zahraničí.
Roku 1947 bola členkou Umeleckej besedy slovenskej, od 1949 Bloku slovenských výtvarných umelcov. Jej práce boli viackrát ocenené na domácich a zahraničných prehliadkach a súťažiach. Roku 1966 na medzinárodnej výstave v Paríži získala striebornú medailu a diplom mesta Paríž. Zomrela 14. novembra 1998.