Milan ml. Mihaľko

Zobraziť signatúry

Milan Mihaľko ml. žije v dedine Brekov. Do výtvarného diania vstúpil takmer nebadane, akoby v závese za svojím otcom, známym regionálnym výtvarníkom. No už v tomto debute upozornil na seba úplne odlišným prístupom k téme i tvorbe. Jeho vnímanie sveta, redukované v súvzťažnosti symbolov, geometrických tvarov, kriviek a farebných plôch s akcentom na význam farebného tónu, pohybuje sa v rovine hľadania odpovedí na kontrasty, protirečenia, protipóly v jednote rozmanitostí, ktoré sa nachádzajú predovšetkým vo vlastnom vnútri. Vysoká miera senzitívnosti , ale aj zmyslu pre racionálne (a súčasne aj iracionálne) hodnotenie sveta okolo seba a v sebe, zreálňuje a zhmotňuje zmyslový stav duše autora a povzbudzuje vnímateľa k prežívaniu filozofujúcich obsahov. Krehkosť a sila, napätie a uvoľnenie, zádumčivosť a hravá radosť, konflikt a pokoj sú tou vnútornou energiou, ktorá vyviera z Mihaľkových malieb. Momenty pozastavenia mysle, zastavenie v čase nežičlivom na "utiahnutie sa do seba", ktorý by obnovoval a obohacoval vlastné vnútro. Mihaľkova tvorba je predovšetkým zvnútorneným zrkadlom prežívania autora, v odraze ktorého môže nachádzať a kultivovať seba aj diváka. A v tomto vzájomnom odovzdávaní sa tkvie aj humánne posolstvo vystavenej kolekcie.