Karol Miloslav Lehotský

1879 - 1929
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1879

Karol Miloslav Lehotský sa narodil v roku 1879, zomrel v roku 1929 . Stavy duševnej nevyrovnanosti, ktoré sa u maliara ohlásili ešte cez štúdiá na pražskej akadémii u Maxa Pirnera, postupne sa prehlbovali. Ich prejavom bola Lehotského túlavosť a samotárstvo a v ideovej sfére nacionálno-náboženský mysticizmus.
Lehotského tvorba sa rozpadá na dve navzájom temer nesúvisiace skupiny. Sám Lehotský pripisoval prvoradý význam svojej figurálnej maľbe, najmä symbolicky ladeným portrétom a výjavom, v ktorých chcel výtvarne tlmočiť svoje myšlienky o národnom mesianizme (napríklad portrét Sama Tomášika My stojíme stále pevne ako múry hradné ) a o etickom mysticizme (Na duševných výšinách, Nad priepasťou záchrana ). V Lehotského svetonázore sú prvky tolstojovčiny; hlása neodporovať krivdám a násiliu; duchovnou podstatou a poslaním človeka je vraj upierať zraky k stvoriteľovi a blížiť sa mu asketickou sebažertvou. K týmto figurálnym prácam radia sa Lehotského portréty, v neskorších rokoch robené zväčša podľa fotografií v ponurých sivasto-hnedastých tónoch a signované charakteristickým monogramom autora.

Autorove diela


Vŕby